Oppdatering smitteverntiltak

Postet av Kjelsås Idrettslag den 3. Des 2021

Som sikkert de fleste har fått med seg, ble det i dag innført flere nye regionale tiltak og nasjonale anbefalinger som følge av det pågående omikronutbruddet.
Tiltakene vil gjelde fra midnatt, 2. desember, og vil bli vurdert på nytt om 2 uker.

Regionale tiltak (gjeldende for Oslo):

  • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion.
  • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).
  • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Nasjonale anbefalinger:

  • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
  • Voksne bør vurdere å redusere antall nærkontakter noe.

Alle tiltakene/anbefalingene finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-regionale-smitteverntiltak-i-flere-kommuner/id2890570/ og her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-nye-nasjonale-tiltak2/id2890578/


I henhold til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), Kapittel 5A,  er det her markert viktig informasjon for idretten:

 

§ 16b Definisjon av arrangement 

Med arrangementer menes følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller 

a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening 


§ 16c Antall personer som kan være til stede på et arrangement 

På innendørs arrangementer som nevnt i § 16b første ledd bokstav a til e uten faste, tilviste sitteplasser til alle i publikum er det ikke tillatt å ha flere enn 600 personer i publikum fysisk til stede samtidig. De som er til stede skal deles inn i grupper på inntil 200 personer og det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet dersom det skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem. 

På private sammenkomster som nevnt i § 16b første ledd bokstav f som avholdes innendørs er det ikke tillatt å ha flere enn 100 personer fysisk til stede samtidig. 

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement: 

a) ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer 

c) toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement 

d) støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet 

e) journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet. 

 

§ 16d Krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer 

På arrangementer som omfattes av § 16b skal det utpekes en person eller virksomhet som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. 

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern. 

Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering. 

§ 16e Krav til oversikt over deltakerne på arrangementer 

På arrangementer som omfattes av § 16b skal arrangøren ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Når kommunen ber om det, skal arrangøren ta kontakt med de som var til stede for å informere om smitte. 

Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Forskriften finner dere her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_7
0 Kommentar

Endelig, fra lørdag klokka 16.00 ble det en mer normal hverdag for oss alle.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 25. Sep 2021

Vi gleder oss til en mer normal hverdag med masse aktivitet, trening og konkurranser, etter ett og et halvt år med store begrensninger. Til våre medlemmer, trenere, frivillige, ledere og alle andre som har stått i dette og bidratt er det bare en ting å si tusen takk for innsatsen.


0 Kommentar

Minneord ved Florin Olsens bortgang

Postet av Kjelsås Idrettslag den 7. Sep 2021

Med Florin Olsens død 28. august har Kjelsås IL mistet et medlem som satte betydelige spor. Florin Olsen ble 90 år og var en del av Olsen-slekta, som har markert seg i idrettslaget helt fra laget ble startet i 1913 og til vår tid. 

Florin Olsen meldte seg inn i Kjelsås IL i 1945 og hadde tillitsverv sammenhengende fra 1963 til 1980. Florin ble tildelt æresmedlemskap i 2011. 

Florin Olsen la ned utallige timer for idrettslaget i administrativ sammenheng og gjennom tung dugnadsinnsats. Gjennom fagbevegelsen var han godt skolert i drift av organisasjoner, og Florin kunne sin fagforenings-ABC. Alle som har deltatt på et årsmøte i idrettslaget med Florin i salen, vil aldri kunne glemme disse møtene. 

Langrennsgruppa hadde stor glede av Florin Olsen gjennom mange år. Ikke minst var Florin mannen bak turrennet Lillomarka Rundt, som ble arrangert første gang i 1971. Med 15-1600 løpere på det meste og med spritduplikator og skrivemaskin som hjelpemidler, krevde et slikt renn en utrolig arbeidsinnsats. Også Kjelsåsrennet, som primært var for barn og ungdom, opplevde en glansperiode under Florin. Arbeiderbladet beskrev rennet som landets største i sitt slag. Florin takket av i 1974 etter 8 år som leder av gruppa, men fortsatte i en årrekke som løypesjef, og det er full dekning for å si at gruppa ble restartet på 70-tallet under Florins ledelse. 

O-gruppa hadde også stor glede av Florin Olsen. Samtidig som han etablerte Lillomarka Rundt dro han i 1972 også i gang 2-mila, som ble et O-løp helt utenom det vanlige. Det ble et blodslit gjennom Lillomarka eller «Florins hage», som noen kalte den. Mens Lillomarka rundt ble lagt ned grunnet dårlige vintre på 90-tallet,  var 2-mila så nært knyttet til Florin at løpet visnet langsomt hen noen år etter at Florin ga seg som løypelegger. 

Midt på 70-tallet ble Florin valgt til leder av hovedlaget, og han tok initiativ til et generasjonsskifte ved å invitere alle klubbens kvinnelige medlemmer til et møte. I en tid da idrett fortsatt i stor grad var en «guttegreie» førte Florins tanker til en ny gullalder for Damegruppa.  

Det er ikke mange av dagens medlemmer som har et forhold til Kjelsås-hytta, men også i denne sammenhengen dukker Florin Olsen opp. Han var én av en håndfull ildsjeler som på siste halvdel av 70-tallet reddet hytta fra å råtne på rot. Det var således en hytte i god stand som ble solgt i 2004 og der midlene gikk inn i anleggsfondet og ble til grunnkapitalen i Stadion-hallen. Mange av dagens Kjelsås-barn har derfor kunnet glede seg over den innsatsen som ble lagt ned for drøye 40 år siden. 

Kjelsås IL minnes en av lagets aller største ildsjeler i dyp ærbødighet, og vi lyser fred over Florin Olsens minne 

For Kjelsås Idrettslag 

Ivar Christiansen Styreleder


0 Kommentar

Smittevernstiltak - august 2021

Postet av Kjelsås Idrettslag den 6. Aug 2021

Ferien er snart over og mange skal tilbake til aktivitet. Vi er veldig glade for at det ser ut til at vi går inn i en høst med normal aktivitet. Samtidig ser vi nå at det er en økende smittetrend og at vi alle tenger å være forsiktig. For at vi skal minimere risikoen for mer smitte anbefaler vi at flere av de tiltakene som vi har vært vant til over tid videreføres.

Link til - FHIs hjemmesider og Regjeringens hjemmesider (nasjonale tiltak)

 Råd for organiserte fritidsaktiviteter som gjelder nå.

- Syke personer, selv ved milde symptomer, og personer som er i karantene eller i isolasjon ikke kan delta. 

- Registrere hvem som er til stede (både deltakere og ledere/instruktører) slik at smittesporing er mulig dersom det blir aktuelt.

- Tilstrebe minst 1 meters avstand mellom deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.

- Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet fritidsaktiviteter utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne dersom det er nødvendig at de er til stede.

- Lokalene tømmes helt før en ny gruppe tar lokalet i bruk. 

- I pauser og i andre sosiale sammenhenger tilknyttet øvelsen gjelder de samme anbefalingene om minst 1 meters avstand og god håndhygiene.

- Deltakerne bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate lokalet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper.

- For alle aldersgrupper anbefales gruppestørrelse på inntil 30 personer innendørs og inntil 40 personer utendørs. 

- Flere grupper kan samles dersom gruppene holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

- Det anbefales å øve eller samles i faste grupper.

- Ved økt lokal smittespredning anbefaler vi å redusere gruppestørrelsen. Når man deler opp i mindre grupper blir risikoen for utbrudd redusert, smittesporing blir enklere og færre må i karantene ved eventuell smitte. 

- Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og eventuelt under øvelsen/aktiviteten.

 

Møt færrest mulig – Vask henda – Hold avstand - Bli hjemme om du er syk

Publisert 6. august 2021


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline